Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:studie

Vedecké štúdie a homeopatia

Vedecké štúdie venujúce sa homeopatií sme rozdelili do štyroch častí:

 • I. Databázy a zoznamy štúdií - v tejto časti sú odkazy na databázy a zoznamy homeopatických štúdií.
 • II. Klinické štúdie klasickej homeopatie - časť venujúca sa výskumu klasickej (individualizovanej) homeopatie. V metodike týchto štúdii sú dodržané základné princípy homeopatie ako sú zákon podobnosti, podávanie minimálnej dávky a jedného lieku u každého pacienta (bližšie http://legatum.sk/sk:homeopathy). Predpis lieku je prísne individuálny. Autori stránky považujú výsledky práve týchto štúdií za najrelevantnejšie z pohľadu posúdenia účinnosti/neúčinnosti homeopatie.
 • III. Ostatné klinické štúdie s použitím homeopatických liekov - v tejto časti sú zahrnuté klinické štúdie použitia homeopatických liekov spôsobmi, ktoré nespĺňajú základné princípy homeopatie (bližšie http://legatum.sk/sk:homeopathy). Predpis homeopatických liekov nie je výlučne individualizovaný. Z výsledkov týchto štúdii preto nie je možné urobiť záver o účinnosti/ neúčinnosti homeopatie. Väčšina mediálne diskusovaných štúdií homeopatie patrí práve do tejto oblasti.
 • IV. Základný výskum v homeopatii - v tejto časti sme zaradili štúdie predklinického - základného výskumu homeopatie. Cieľom týchto štúdií je bližšie popísať a objasniť fenomény vznikajúce pri použití homeopatík (potencovaných látok) na živé a neživé systémy. Používajú sa tu rôzne fyzikálno-chemické, rastlinné a zvieracie modely.

I. Databázy a zoznamy štúdií

V tejto časti sú odkazy na databázy a zoznamy homeopatických štúdií.

I.1.Databázy štúdií:

I.2.Zoznamy randomizovaných štúdií:

 • Mathie RT et al. (2014) - štúdie 2012-2013 27 štúdií– „Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis.“ Syst Rev. 2014 Dec 6;3:142- Additional File 2.(http://www.systematicreviewsjournal.com/content/3/1/142)
 • Mathie RT et al. (2013) - štúdie do roku 2011 263 štúdií, porovnanie s dvoma predchádzajúcimi prehľadmi (Linde et al., 1997; Shang et al., 2005)– „Randomised controlled trials of homeopathy in humans: characterising the research journal literature for systematic review.“ Homeopathy. 2013 Jan;102(1):3-24.(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23290875)
 • Clausen J et al. (2013)prehľad klinických, placebom-kontrolovaných štúdií veterinárnej homeopatie, do apr/2012, 203 kontrolovaných, 146 randomizovaných, 57 nerandomizovaných, 97 placebom-kontrolovaných štúdií – „Veterinary Clinical Research Database for Homeopathy: Placebo-controlled trials.“ Complement Ther Med. 2013 Apr;21(2):115-20. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23497815)
 • Mathie et al. (2012)zoznam randomizovaných štúdií v homeopatií u zvierat, do marca 2011, 38 štúdií– „Randomised controlled trials of veterinary homeopathy: characterising the peer-reviewed research literature for systematic review“. Homeopathy. 2012 Oct;101(4):196-203. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23089214)
 • Endler et al. (2010) - prehľadová práca, opakované experimenty základného výskumu, 107 štúdií, 24 modelov - „Repetitions of fundamental research models for homeopathically prepared dilutions beyond 10(-23): a bibliometric study.“ Homeopathy. 2010 Jan;99(1):25-36.(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129174)

II. Klinické štúdie klasickej (individualizovanej) homeopatie

Časť venujúca sa výskumu klasickej (individualizovanej) homeopatie. V metodike týchto štúdii sú dodržané základné princípy homeopatie ako sú zákon podobnosti, podávanie minimálnej dávky a jedného lieku u každého pacienta (bližšie http://legatum.sk/sk:homeopathy). Predpis lieku je prísne individuálny. Autori stránky považujú výsledky práve týchto štúdií za najrelevantnejšie z pohľadu posúdenia účinnosti/neúčinnosti homeopatie.

II.1.) Metaanalýzy

 • Mathie RT et al. (2014) - do roku 2014 najväčšia analýza randomizovaných štúdií individualizovanej homeopatie (peer-reviewed). Záver: možný špecifický účinok homeopatie (POR 1,53-1,98; p<0,001); celkovo nižšia kvalita sledovaných štúdii; nepotvrdilo sa, že štúdie s nižšou kvalitou vykazujú väčší terapeutický účinok homeopatie oproti štúdiám vyššej kvality; potreba ďalších štúdií „Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis.“ Syst Rev. 2014 Dec 6;3:142.(http://www.systematicreviewsjournal.com/content/3/1/142)
 • Nuhn et al. (2010) - –Vplyv placeba u randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií v klasickej homeopatií nezdá sa byť väčší ako u konvenčných štúdií.– „Placebo effect sizes in homeopathic compared to conventional drugs - a systematic review of randomised controlled trials.“ Homeopathy. 2010 Jan;99(1):76-82. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129180)
 • Ernst, (1998) - –komparatívna štúdia-vybraných 6 homeopatických a alopatických štúdií, nedostatočne popísaná metodika výberu štúdií a hodnotenia ich kvality so záverom: Slabá kvalita štúdii. Homeopatia v 2 štúdiách účinnejšia, v 2 horšia a v 2 rovnako účinná ako alopatická liečba. Nie je možné urobiť záver. http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/ShowRecord.asp?View=Full&ID=11999000356#.VVEFdNPtlBd

III. Ostatné klinické štúdie s použitím homeopatických liekov

V tejto časti sú zahrnuté klinické štúdie použitia homeopatických liekov spôsobmi, ktoré nespĺňajú základné princípy homeopatie (bližšie http://legatum.sk/sk:homeopathy). Predpis homeopatických liekov nie je výlučne individualizovaný. Z výsledkov týchto štúdii preto nie je možné urobiť záver o účinnosti/ neúčinnosti homeopatie. Väčšina mediálne diskusovaných štúdií homeopatie patrí práve do tejto oblasti. Bližšie Vithoulkas,2017 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5304371/)

III.A. Ostatné klinické štúdie u ľudí

III.A.1.) Metaanalýza účinnosti homeopatie bez individualizovanej (klasickej) homeopatie

 • Mathie et al (2017) – Záver: analýza 75 randomizovaných štúdii (pre 48 klinických stavov do konca roku 2014) neindividualizovanej homeopatie ukazuje signifikantný rozdiel účinnosti homeopatie oproti placebu. Avšak pri zhodnotení kvalitnejších štúdii nebol prítomný signifikantný rozdiel v efektivite oproti placebu. „Randomised, double-blind, placebo-controlled trials of non-individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis.“ (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28340607)

III.A.2.) Globálne metaanalýzy homeopatie - novšie

Jedná sa o metaanalýzy klinických homeopatických štúdii ako celku. Neberie sa ohľad na rozdiely medzi jednotlivými formami homeopatie (individualizovaná homeopatia, použitie polykomponentných prípravkov, homeopatia podľa štandardných diagnóz, izopatia, atď.) a ani sa v nich neposudzuje správnosť použitej homeopatie v jednotlilvých štúdiách. Výrazne to znižuje hodnotu a možnosť generalizovania záverov týchto metaanalýz.

 • Stub et al (2016) – „Adverse effects of homeopathy, what do we know? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.“ Klinické zhoršenie pacientov (tzv.homeopatické zhoršenie) je bežne popisované v homeopatických štúdiách. Percento klinicky zhoršených pacientov pri homeopatickej liečbe sa nelíši od klinicky zhoršených pacientov pri placebe a konvenčnej liečbe. Prehľadová práca a metanalýza randomizovaných klinických štúdii 1995-2011. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27261996)
 • Bornhöft G. et al. (2006) – „Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice - summarized health technology assessment.“ Forsch Komplementmed. 2006;13 Suppl 2:19-29. Epub 2006 Jun 26. - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16883077. Komentáre k práci Bornhöfta a kol.: Shaw DM. The Swiss report on homeopathy: a case study of research misconduct. Swiss Med Wkly. 2012 May 31;142:w13594. http://www.smw.ch/content/smw-2012-13594/ Reply to Shaw DM: von Ammon K, Bornhöft G, Maxion-Bergemann S, Righetti M, Baumgartner S,Thurneysen A, Wolf U, Matthiessen PF. Familiarity, objectivity - and misconduct: Counterstatement to Shaw DM. The Swiss Report on homoeopathy: a case study of research misconduct. Swiss Med Wkly. 2012;142:w13594. http://www.smw.ch/content/smw-2013-13720/
 • Shang A et al. (2005) – „Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy“. Lancet. 2005 Aug 27-Sep 2;366(9487):726-32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16125589. Popis štúdie:- Na analýzu bolo vybraných 110 homeopatických štúdií a 110 zodpovedajúcich štúdií konvenčnej medicíny. Konečné závery vznikli porovnaním štúdií väčších s lepšou kvalitou (1.pilier výskumu homeopatie-viď úvod) – 8 homeopatických a 6 konvenčnej medicíny. Záver Shang et al.: Dôkaz špecifického pôsobenia homeopatie je slabý, kdežto existuje silný dôkaz špecifického pôsobenia konvenčnej medicíny. Komentáre k práci Shanga et al.: Aj v tejto práci sa neprihliada ku kvalite použitej homeopatie (viď úvod) - iba dve z 8 porovnávaných homeopatických štúdií (https://apgaylard.wordpress.com/2007/11/28/the-myth-of-the-secret-eight/) mali dostatočnú kvalitu a skúmali individualizovanú (klasickú) homeopatiu (konkrétne Walach et al. 1997, Jacobs et al. 2000). To je dôvod nízkej externej validity výsledkov.

III.A.3.) Globálne metaanalýzy homeopatie - staršie

III.A.4.) Vybrané užšie metaanalýzy (špecifické medicínske diagnózy, homeopatiká)

 • Banerjee et al. (2017). „Homeopathy for Allergic Rhinitis: A Systematic Review.“ – Homeopatické randomizované štúdie pri alergickej rinitíde - nájdených celkovo 11 štúdií do decembra 2015 (izopatia, Galphimia glauca, nosný sprej). Záver: použitie Galphinie a homeopatického nosného spreja môže mať benefit na nosné a očné príznaky. Slabá kvalita štúdií. Doteraz neexistuje štúdia individualizovanej homeopatie u alergickej rinitídy. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28437146)
 • Mathie RT, Frye J, Fisher P (2015). Homeopathic Oscillococcinum® for preventing and treating influenza and influenza-like illness. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 28;1:CD001957. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25629583)

III.B. Ostatné klinické štúdie u zvierat

III.B.1.) Metaanalýzy

 • Mathie, Clausen (2015)prvá globálna metaanalýza klinických randomizovaných štúdii veterinárnej homeopatie; zahŕňa 2 štúdie individualizovanej homeopatie, 10 štúdií neindividualizovanej homeopatie, 6 profylaktických štúdií - Záver: nízka kvalita štúdií, možný efekt homeopatickej liečby (OR=1,69-2,62, p=0,01-0,02). „Veterinary homeopathy: meta-analysis of randomised placebo-controlled trials.“ Homeopathy. 2015 Jan;104(1):3-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25576265; Vet.Rec (2014) - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25324413

III.B.2.) Vybrané klinické štúdie u zvierat

 • Camerlink I. et al.(2010) „Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets.“ Homeopathy. 2010 Jan;99(1):57-62. - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129177

IV. Základný výskum v homeopatii

V tejto časti sme zaradili štúdie základného výskumu. Cieľom týchto štúdií je bližšie popísať a objasniť fenomény vznikajúce pri použití homeopatík (potencovaných látok) na živé a neživé systémy. Používajú sa tu rôzne fyzikálno-chemické, rastlinné, zvieracie a ľudské modely.

IV.A. Základný výskum na ľuďoch

predpoklady vybratých štúdií: použitie vysokých potencií (12CH a viac) a zaslepené skúšanie

IV.A.1.) ovplyvnenie chorôb u ľudí:

 • Teixeira MZ et al. použitie potencovaného estrogénu pri zmiernení príznakov endometriózy. Príznaky endometriózy sú viazané na vyššie hladiny estrogénu. n=50 žien – „Potentized estrogen in homeopathic treatment of endometriosis-associated pelvic pain: A 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study.“. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Jan 25;211:48-55. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28187404)

IV.B. Základný výskum na zvieratách

predpoklady vybratých štúdií: použitie vysokých potencií (12CH a viac) a zaslepené skúšanie

IV.B.1.) Ovplyvnenie fyziologických funkcií zvierat:

 • Endler et al. (2007) „Treatment of lowland frogs from the spawn stage with homeopathically prepared thyroxin (10(-30)).“ ScientificWorldJournal. 2007 Oct 22;7:1697-702. - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17982565
 • Welles et al. (2007) – „Pretreatment with thyroxin 10(-8) and the effect of homeopathically prepared thyroxin 10(-30) on highland frogs–a multi-researcher study.“ Forsch Komplementärmed (2007), Vol. 14(6), pp. 353-357 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18219210)
 • Weber et al. (2008) – „The effect of homeopathically prepared thyroxine on highland frogs: influence of electromagnetic fields“. Homeopathy (2008), Vol. 97(1), pp. 3-9 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18194759)

negatívny výsledok:

 • Velkers et al. (2005) – „Isopathic and pluralist homeopathic treatment of commercial broilers with experimentally induced colibacillosis“ Res Vet Science (2005), Vol. 78(1), pp. 77-83(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15500843)
 • Siegling-Vlitakis et al. (2009) – „In vitro examination of potentized atropine sulfate dilutions on the contractility of the isolated rat ileum“. J Altern Complement Med (2009), Vol. 15(10), pp. 1121-1126(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19824820)

IV.B.2.) ovplyvnenie chorôb a toxikologické štúdie u zvierat (okrem klinických štúdií s individualizovanou homeopatiou):

 • Clausen J et al. prehľadová práca, 48 štúdií z rokov 1832-2009 – „Infection models in basic research on homeopathy“. Homeopathy. 2010 Oct;99(4):263-70. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20970096)

novšie alebo vybrané staršie štúdie:

 • Biswas et al. (2005) –„Efficacy of the potentized homeopathic drug, Carcinosin 200, fed alone and in combination with another drug, Chelidonium 200, in amelioration of p-Dimethylaminoazobenzene-induced hepatocarcinogenesis in mice“. J Altern Complement Med (2005), Vol. 11(5), pp. 839-854 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16296917)
 • MacLaughlin et al. (2006) – „Effects of homeopathic preparations on human prostate cancer growth in cellular and animal models“. Integr Cancer Ther (2006), Vol. 5(4), pp. 362-372 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17101766)
 • Banerjee et al. (2007) – „A potentized homeopathic drug, Arsenicum album 200, can ameliorate genotoxicity induced by repeated injections of arsenic trioxide in mice“. J Vet Med (A) (2007), Vol. 54(7), pp. 370-376(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17718811)
 • Pathak et al. (2007) – „Supportive evidence for the anticancerous potential of alternative medicine against hepatocarcinogenesis in mice“. Forsch Komplementärmed (2007), Vol. 14(3), pp. 148-156 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17596695)
 • Bhattacharjee et al. (2009) – „Homeopathic drugs Natrum sulphuricum and Carcinosin prevent azo dye-induced hepatocarcinogenesis in mice“. Indian J Biochem Biophys (2009), Vol. 46(4), pp. 307-318 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19788063)
 • Goncalves de Araujo et al. (2009) – „Effect of Mercurius solubilis on the bacteriological response in the alveolitis process in rats“. Homeopathy (2009), Vol. 98(3), pp. 160-164 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19647210)
 • Bhattacharjee, Khuda-Bukhsh (2012) – „Two homeopathic remedies used intermittently provide additional protective effects against hepatotoxicity induced by carcinogens in mice“ J Acupunct Meridian Stud (2012), Vol. 5(4), pp. 166-175 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22898065)
 • Mohammadi et al. (2012) – „Homeopathic treatment for peripheral nerve regeneration: an experimental study in a rat sciatic nerve transection model.“ Homeopathy (2012), Vol. 101(3), pp. 141-146 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22818230)
 • Patel et al. (2012) – „Toxicodendron pubescens retains its anti-arthritic efficacy at 1M, 10M and CM homeopathic dilutions.“ Homeopathy (2012), Vol. 101(3), pp. 165-170 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22818234)

negatívny výsledok:

IV.C. Základný výskum na rastlinách (do roku 2014)

IV.C.1.) ovplyvnenie fyziologických funkcií rastlín (rastu, zloženia,…):

 • Majewsky et al. (2009) - prehľadová práca štúdií z rokov 1920-2009, 86 štúdií - „Use of homeopathic preparations in experimental studies with healthy plants.“ Homeopathy. 2009 Oct;98(4):228-43.(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19945677)

novšie alebo vybrané staršie štúdie:

* IV.C.1.a) Ovplyvnenie rastu

* - potencované látky - viaceré

 • Baumgartner et al. (2004) - „Growth Stimulation of Dwarf Peas (Pisum sativum L.) Through Homeopathic Potencies of Plant Growth Substances.“ Forsch Komplementärmed (2004), Vol. 11(5), pp. 281-292(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15572869)

* - potencované giberelíny

 • Majewsky et al. (2014). –„Reproducibility of effects of homeopathically potentised gibberellic acid on the growth of Lemna gibba L. in a randomised and blinded bioassay.“ Homeopathy. 2014 Apr;103(2):113-26. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24685416)
 • Endler et al. (2011) - „Seasonal Variation of the Effect of Extremely Diluted Agitated Gibberellic Acid (10e-30) on Wheat Stalk Growth: A Multiresearcher Study“. TheSWJ Volume 11 (2011), Pages 1667-1678 (http://www.hindawi.com/journals/tswj/2011/462736/)
 • Pfleger et al. (2011) - „The effect of extremely diluted agitated gibberellic acid (10e-30) on wheat stalk growth-A two researcher pilot study.“ Complement Ther Med. 2011 Jun;19(3):164-9. Epub 2011 May 20. - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21641523

* IV.C.1.b) Ovplyvnenie chemického zloženia

* IV.C.1.c) Iné: -

IV.C.2.) ovplyvnenie rastlinných chorôb:

 • Betti et al. (2009) - prehľad fytopatologických štúdii z rokov 1969-2009, 44 štúdií, rastlina + vírusy, huby, baktérie, nematody - „Use of homeopathic preparations in phytopathological models and in field trials: a critical review.“ Homeopathy. 2009 Oct;98(4):244-66.(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19945678)

novšie alebo vybrané staršie štúdie:

 • Shah-Rossi et al. (2009) - „Homeopathic treatment of Arabidopsis thaliana plants infected with Pseudomonas syringae.“ ScientificWorldJournal. 2009 May 20;9:320-30. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19468651)

IV.C.3.) zvýšenie odolnosti rastlín voči vonkajším vplyvom

 • Jäger et al. (2011) prehľadová práca štúdií z rokov 1920-2010, 34 štúdií rôznej kvality - „Use of homeopathic preparations in experimental studies with abiotically stressed plants.“ Homeopathy. 2011 Oct;100(4):275-87.(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21962204)

novšie alebo vybrané staršie štúdie:

 • Jäger et al. (2010) - „Effects of homeopathic arsenicum album, nosode, and gibberellic acid preparations on the growth rate of arsenic-impaired duckweed (Lemna gibba L.)“ Scientific World J (2010), Vol. 10, pp. 2112-2129(http://www.hindawi.com/journals/tswj/2010/107597/abs/)
 • Lahnstein et al. (2009) - „Isopathic treatment effects of Arsenicum album 45x on wheat seedling growth–further reproduction trials.“ Homeopathy (2009), Vol. 98(4)(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19945675)
 • Binder et al. (2005) - „The effects of a 45x potency of arsenicum album on wheat seedling growth – a reproduction trial.“ Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2005 Oct;12(5):284-91.(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16230858)

IV.C.4.) ďalšie špecifické výskumné modely

IV.D. Základný výskum na baktériách

 • Saha et al. (2012) – „Phenotypic evidence of ultra-highly diluted homeopathic remedies acting at gene expression level: a novel probe on experimental phage infectivity in bacteria“ Journal of Chinese Integrative Medicine (2012), Vol. 10(4), pp. 462-470 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22500721)
 • Das S et al. (2012) – „Potential of the homeopathic remedy, Arnica Montana 30C, to reduce DNA damage in Escherichia coli exposed to ultraviolet irradiation through up-regulation of nucleotide excision repair genes. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2012 Mar;10(3):337-46. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22409925)
 • De A et al. (2012) – „Potentized homeopathic drug Arsenicum album 30C inhibits intracellular reactive oxygen species generation and up-regulates expression of arsenic resistance gene in arsenine-exposed bacteria Escherichia coli“ J Chin Integr Med (2012), Vol. 10(2), pp. 210-227 (http://www.jcimjournal.com/en/FullText2.aspx?articleID=jcim20120212)

IV.E. Základný výskum na bunkách a nebunkových systémoch

 • Witt et al., (2007) - sytematický prehľad, 67 experimentov z rokov 1966-2005, 1/3 replikovaný výskum- zahrnuté nebunkové systémy(väčšinou enzýmy), bunkové kultúry, bunky izolované z organizmov (erytrocyty, bazofily, neutrofily, lymfocyty) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17544864

novšie alebo vybrané staršie štúdie:

efekt na zmenu expresie génov buniek:

 • Olsen, S. (2017) - „Effects of ultra-high dilutions of sodium butyrate on viability and gene expression in HEK 293 cells.“. Homeopathy 2017 Feb;106(1):32-36 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28325222) - diskusia s ďalšími staršími štúdiami.

IV.F. Fyzikálno-chemické laboratórne modely

IV.F.1.) Termoluminiscencia

IV.F.2.) Spektroskopia

 • Sukul et al. (2005) - FTIR - „Variation in Fourier transform infrared spectra of some homeopathic potencies and their diluent media. J Altern Complement Med. 2005 Oct;11(5):807-12. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16296914)
 • Rao et al. (2008) - UV spektroskopia, Ramanova spektroskopia - „Characterization of the structure of ultra dilute sols with remarkable biological properties“ Mater Lett. 2008 April 15; 62(10-11): 1487. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2822343/)
 • Bhattacharya et al. (2008) - rôzne spektroskopie, rozdiely v spektrách pri rôznych nádobách, potenciách, pri rôznych postupoch prípravy, in vitro ovplyvnenie rastu HeLa - „In vitro studies demonstrate anticancer activity of an alkaloid of the plant Gelsemium sempervirens“. Exp Biol Med (2008), Vol. 233(12), pp. 1591-1601. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18997108)
 • Botha I, Ross AH. (2008) - MR spektrokopia - „A nuclear magnetic resonance spectroscopy comparison of 3C trituration derived and 4C trituration derived remedies“. Homeopathy. 2008 Oct;97(4):196-201. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19371568)
 • Sharma A. et al. (2010) - FTIR, Ramanova spektroskopia - „Identification of medicinally active ingredients in ultradiluted Digitalis purpurea. FTIR and Raman spectroscopic studies.“ Medicinal Chemistry Research, vol. 19, no. 7, pp. 643–651, 2010.(http://dx.doi.org/10.1007/s00044-009-9219-3)
 • Marschollek et al. (2010) - UV spektroskopia, skúmanie vonkajších vplyvov na homeopatiká - „Effects of exposure to physical factors on homeopathic preparations as determined by ultraviolet light spectroscopy“. Scientific World J (2010), Vol. 10, pp. 49-81 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20062950)
 • Wolf et al. (2011) - UV spektroskopia - „Homeopathic Preparations of Quartz, Sulfur and Copper Sulfate Assessed by UV-Spectroscopy.“ Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:692798. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19474239)
 • Sharma A., Purkait B. (2012) - Florescenčná spektroskopia, cyklická voltametria- „Identification of Medicinally Active Ingredient in Ultradiluted Digitalis purpurea: Fluorescence Spectroscopic and Cyclic-Voltammetric Study.“ Journal of Analytical Methods in Chemistry, vol. 2012, Article ID 109058, 5 pages, 2012. (http://dx.doi.org/10.1155/2012/109058)

Negatívne nálezy:

 • Aabel et al. (2001) - 1H MR Spektroskopia, T1 relaxačné časy- „Nuclear magnetic resonance (NMR) studies of homeopathic solutions.“ Br Homeopath J. 2001 Jan;90(1):14-20. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11212083)

IV.F.3.) Elektrónová mikroskopia

dôkaz nanočastíc pôvodnej látky aj pri extrémnych zriedeniach

 • Chikramane et al. (2012) - „Why extreme dilutions reach non-zero asymptotes: a nanoparticulate hypothesis based on froth flotation.“ Langmuir. 2012 Nov 13;28(45):15864-75. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23083226)

IV.F.4.) Magnetická rezonancia

Homeopatické preparáty vo vysokých riedeniach vykazujú oproti kontrolným roztokom zmeny relaxačných časov.

 • Demangeat et al. (2004) - „Low-field NMR water proton longitudinal relaxation in ultrahighly diluted aqueous solutions of silica-lactose prepared in glass material for pharmaceutical use“. Appl Magn Reson (2004), Vol. 26, pp. 465-481 (http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF03166577)
 • Baumgartner S. et al. (2009) - „High-field 1H T1 and T2 NMR relaxation time measurements of H2O in homeopathic preparations of quartz, sulfur, and copper sulfate.“ Naturwissenschaften, vol. 96, pp. 1079–1089, 2009. (http://www.springerlink.com/content/044012g3574214m1/)
 • Demangeat, J.L. (2010) - „NMR relaxation evidence for solute-induced nanosized superstructures in ultramolecular aqueous dilutions of silica-lactose“ J Molecular Liquids (2010), Vol. 155 (http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2010.05.010)
 • Demangeat (2013) – „Nanosized solvent superstructures in ultramolecular aqueous dilutions: twenty years' research using water proton NMR relaxation.““ Homeopathy. 2013 Apr;102(2):87-105. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23622259)

Negatívne nálezy:

 • Aabel et al. (2001) - T1 relaxačné časy, 1H MR Spektroskopia- „Nuclear magnetic resonance (NMR) studies of homeopathic solutions.“ Br Homeopath J. 2001 Jan;90(1):14-20. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11212083)
 • Milgrom et al. (2001) - T2 relaxačné časy - nie je rozdiel v relaxačných časoch medzi zriedenou a potencovanou substanciou- „On the investigation of homeopathic potencies using low resolution NMR T2 relaxation times.“ Brit Hom J (2001), Vol. 90(1), pp. 5-13 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11212090)

IV.F.5.) Kalorimetria, elektrická vodivosť, potenciometria

Vysokozriedené (a potencované) substancie za Avogadrov limit sa líšia svojimi fyzikálno-chemickými vlastnosťami oproti samotnému rozpúšťadlu.

 • Elia et al. (2004) - „Permanent physico-chemical properties of extremely diluted aqueous solutions of homeopathic medicines.“ Homeopathy, Volume 93, Issue 3, Pages 144-150. (http://dx.doi.org/10.1016/j.homp.2004.04.004)
 • Elia et al. (2004) - „New physico-chemical properties of extremely diluted aqueous solutions: A calorimetric and conductivity study at 25°C.“ Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 78: 331–342.
 • Elia et al. (2005) - „Hydrohysteretic phenomena of “extremely diluted solutions” induced by mechanical treatments. A calorimetric and conductometric study at 25 °C.“ Journal of Solution Chemistry, 34:947–960 (http://dx.doi.org/10.1007/s10953-005-6258-3)
 • Elia et al. (2006) - „Extremely diluted solutions as multi-variable systems. A study of calorimetric and conductometric behaviour as function of the parameter time.“ Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 84:317–323 (http://dx.doi.org/10.1007/s10973-005-7266-7)
 • Elia et al. (2008) - „New Physico-Chemical Properties of Extremely Dilute Solutions. A Conductivity Study at 25 °C in Relation to Ageing.“ Journal of Solution Chemistry, 37:85-96 (http://dx.doi.org/10.1007/s10953-007-9215-5)
 • Elia et al. (2008) - „On the stability of extremely diluted aqueous solutions at high ionic strength - A calorimetric study at 298 K.“ Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 92:643-648 (http://dx.doi.org/10.1007/s10973-007-8840-y)
 • Belon et al. (2008) - „Conductometric and calorimetric studies of the serially diluted and agitated solutions. On the combined anomalous effect of time and volume parameters.“ Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 93, 459-469 (http://dx.doi.org/10.1007/s10973-007-8580-z)
 • Elia et al. (2008) - „Physico-chemical properties of aqueous extremely diluted solutions in relation to ageing.“ Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 93:1003-1011 (http://dx.doi.org/10.1007/s10973-007-8843-8)
 • Elia et al. (2010) - „Thermodynamic parameters for the binding process of the OH− ion with the dissipative structures. Calorimetric and conductometric titrations.“ Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Online First™, 11 April 2010 (http://dx.doi.org/10.1007/s10973-010-0757-1)

IV.F.6.) Biokryštalizácia

 • Kokornaczyk et al. (2014) - „Droplet evaporation method as a new potential approach for highlighting the effectiveness of ultra high dilutions.“ Complement Ther Med. 2014 Apr;22(2):333-40.(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24731905)
 • Baumgartner S. et al. (2012) - „Development of a Biocrystallisation Assay for Examining Effects of Homeopathic Preparations Using Cress Seedlings.“ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2012, Article ID 125945, 14 pages, 2012. (http://dx.doi.org/10.1155/2012/125945)

IV.F.7.) Kirlianov efekt

 • Bell et al. (2003) - „Gas discharge visualisation evaluation of ultramolecular doses of homeopathic medicines under blinded, controlled conditions.“ Journal of Alternative and Complementary Medicine, 9:25–38. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12676033)
You could leave a comment if you were logged in.
sk/studie.txt · Posledná úprava: 2017/09/25 04:48 od legatum